සිතුවිලි සයුරේ නිර්මාණ ගැන ඔබෙ අදහස් දක්වන්න.පැමිනි ඔබට ස්තුතියි...නැවත එන්න →

එකම පැතුම...

Saturday, September 22, 2012

Post Comment

3 comments:

ධමිමික ස‍‍දරුවන් Says:
September 22, 2012 at 7:52 PM

ලස්සනයි.තවත් ලියන්න.ජය !

නුවන් Says:
September 23, 2012 at 11:20 AM

පින්තුරයටම ගැලපෙන් කවියක්!:)

Ocean of Emotions - සිතුවිලි සයුර Says:
September 24, 2012 at 4:03 AM

ඔවි.පින්තුරේට අනුවයි ලියවුනේ...

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...