සිතුවිලි සයුරේ නිර්මාණ ගැන ඔබෙ අදහස් දක්වන්න.පැමිනි ඔබට ස්තුතියි...නැවත එන්න →

සොරාගත් කවි කොළය...

Thursday, August 30, 2012

Post Comment

1 comments:

ධමිමික ස‍‍දරුවන් Says:
August 30, 2012 at 3:41 AM

ලස්සන වචන ටිකක්.නියමයි.ජය !

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...