සිතුවිලි සයුරේ නිර්මාණ ගැන ඔබෙ අදහස් දක්වන්න.පැමිනි ඔබට ස්තුතියි...නැවත එන්න →

සිත සිහින මවයි නුඹ ලගට කරන්....

Tuesday, August 14, 2012

Post Comment

2 comments:

ධමිමික ස‍‍දරුවන් Says:
August 15, 2012 at 4:50 AM

ලස්සන කවි ටිකක් තියෙනවා.දිගටම ලියන්න.සුබ පතනවා.!

යාළුවා මේ කෝඩ් වෙරිෆිකේෂන් එකත් අයින් කරා නම් තවත් හොදයි.

Ocean of Emotions - සිතුවිලි සයුර Says:
August 15, 2012 at 5:22 AM

බොහම ස්තුතියි...!!

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...