සිතුවිලි සයුරේ නිර්මාණ ගැන ඔබෙ අදහස් දක්වන්න.පැමිනි ඔබට ස්තුතියි...නැවත එන්න →

මම මා සොයා...

Thursday, September 13, 2012


Post Comment

2 comments:

රොබින් Says:
September 14, 2012 at 10:07 AM

හොද අර්ථවත් කවියක් ....

Ocean of Emotions - සිතුවිලි සයුර Says:
September 15, 2012 at 1:06 AM

ස්තුතියි..

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...