සිතුවිලි සයුරේ නිර්මාණ ගැන ඔබෙ අදහස් දක්වන්න.පැමිනි ඔබට ස්තුතියි...නැවත එන්න →

අවසරද මට....

Monday, August 27, 2012

Post Comment

2 comments:

රොබින් Says:
August 27, 2012 at 10:54 PM

????????

Ocean of Emotions - සිතුවිලි සයුර Says:
August 27, 2012 at 11:12 PM

හබලට රිසි තැන නොයන
තොටුපලට පෙමි බදින
ඔරුවක්...

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...